Od počátku k dnešku…

 • 1864 – 26.7.založena jako knihovna Občanské besedy
 • 1905 – stala se knihovnou veřejnou, umístěna ve sborovně dívčí školy
 • 1930 – získává samostatnou místnost v tzv. Bleirovně
 • 1938 – 1945 – během 2. světové války knihovna uzavřena
 • 1944 – obnoveno půjčování knih
 • 1948 – umístěna v přízemí budovy MNV, č. p. 230
  • 5. srpna uskutečněna místními obyvateli sbírka ve prospěch knihovny
 • 1951 – stává se knihovnou profesionální
  • stěhuje se do prostor v přízemí tzv. Kopáčkova domu, č. p. 103 na náměstí
  • plní funkci jako knihovna okresní pro tehdejší okres
 • 1954 – otevřena veřejná čítárna
 • 1955 – vybudováno oddělení pro děti
 • 1961 – po zrušení okresu se stává městskou lidovou knihovnou
  • stěhuje se do poschodí, kde má k dispozici již 5 místností
  • získává od Ministerstva školství a kultury titul Vzorná lidová knihovna
 • 1964 – vybudováno samostatné metodické oddělení pro padesát obecních knihoven dobříšska
 • 1967 – 1968 – přibývají zaměstnanci a rozšiřují se prostory o dvě místnosti v přízemí pro dětské
  oddělení, které je za příspěvek MěNV nově vybaveno
 • 1976 – 9. dubna vysílala Čs. Televize v pořadu Oblastní noviny průřez činností knihovny v Dobříši
 • 1979 – velké mrazy způsobily přerušení provozu, na základě toho bylo rozhodnuto o generální opravě budovy
 • 1980 – 1984 – probíhá rekonstrukce, všechna oddělení přestěhována do náhradních prostor (35.000 svazků)
 • 1984 – zahájen provoz v rekonstruovaných prostorách
  • přibyly podkrovní kanceláře a klubová místnost
 • 1986 – 13.října knihovnu zachvátil požár, způsobený závadou na rozvodní skříni, došlo k poškození
  zařízení a zničení regionální literatury i dalších knih
 • 1987 – v únoru znovu zahájen provoz po požáru
 • 1989 – knihovna spojena s kinem a kulturním střediskem do jednoho celku, vzniklo Jednotné kulturní zařízení
 • 1992 – knihovna se stává opět samostatnou příspěvkovou organizací
 • 1993 – v březnu rozhodnuto o automatizaci knihovny, byly zakoupeny počítače a započato s vkládáním dat
 • 1994 – v září spuštěn automatizovaný výpůjční protokol v odd.pro děti
 • 1995 – v červenci zahájilo svoji činnost informační středisko
 • 1996 – červenec a srpen – knihovna se přestěhovala do sportovní haly z důvodu restituce Kopáčkova Domu
 • 1997 – v lednu dokončena automatizace a spuštěn výpůjční protokol i v oddělení pro dospělé
  • v březnu otevřeno informační středisko v nových prostorách na Mírovém náměstí, č. p. 106
 • 2000 – knihovna začala provozovat v č. p. 106 knihkupectví Zlatý klíč
 • 2001 – v dubnu je zřízena v knihovně veřejná internetová stanice
 • 2002 – podle nového knihovního zákona byla knihovna zaregistrována na Ministerstvu kultury ČR
  • v září poprvé se dětští čtenáři vydali na Literární cestovku s tématem Pověsti Dobříšska
 • 2003 – knihovna vydala výběrovou bibliografii k 750. výročí města Dobříše pod názvem Dobříš – 750 let
 • 2004 – oddělení pro děti se přihlásilo do Klubka dětských knihoven ČR
  • v dubnu se poprvé konala Noc s Andersenem – nocování dětí v knihovně
  • v květnu v informačním středisku vydán propagační a informační letáček o městě Dobříši
  • v červenci knihovna oslavila 140. výročí založení
 • 2005 – v dubnu je zasazen před knihovnou u sportovní haly společně s dětmi strom Pohádkovník v rámci Noci s Andersenem
 • 2006 – v lednu poprvé pasováni prvňáčci na Rytíře krásného slova
  • instalována druhá internetová stanice, tentokrát v odd. pro děti
  • v červnu vydán v informačním středisku Průvodce po městě Dobříši
  • v červenci došlo k celkové výměně rozřaďovačů v oddělení pro dospělé
  • v říjnu navázána spolupráce s Mateřským centrem Dobříšek
 • 2007 – v červnu poprvé v knihovně besedoval starosta města se žáky 9. tříd a gymnázia o problematice státní správy
  • v listopadu proběhly první Dny poezie
  • knihovna se zapojila do celostátní akce Celé Česko čte dětem
  • zakoupen počítač do knihkupectví Zlatý klíč , což umožnilo přijímat objednávky od zákazníků ale i objednávat zboží přes internet
 • 2008 – v červenci zakoupen a instalován diaprojektor a promítací plátno pro zkvalitnění práce při lekcích KVČ
  • v srpnu a v září uspořádány semináře pro knihovnice KDK z Východočeského a Středočeského kraje
  • v říjnu založeno regionální Klubko dětských knihoven
  • knihovna poprvé prezentovala své aktivity a nabídku služeb na akci města Pojďme tvořit na hřiště
 • 2009 – v březnu byl v architektonické soutěži vybrán vítězný návrh na přestavbu stávající budovu kina na novou knihovnu
  • v červenci knihovna oslavuje 145. výročí založení
  • v průběhu července a srpna dochází ke změně automatizovaného knihovního systému LANIUS na modernější CLAVIUS (díky dotaci Ministerstva kultury ČR)
 • 2010 – Informační středisko přechází pod Město Dobříš
  • pozastavena příprava na přestavbu stávajícího kina (nedostatek financí )
  • v knihovně jsou již tři internetové stanice pro obyvatele města
  • díky dotaci Středočeského kraje byl zakoupen nový nábytek do oddělení pro dospělé čtenáře
  • novou ředitelkou knihovny byla jmenována Mgr. Kateřina Pechová
  • knihovna má nové www stránky
 • 2011 – budování nového dětského oddělení z nevyužívaného vestibulu sousedícího s knihovnou
  • knihovna rozšířila své výpůjční služby o sobotní dopoledne od 9.00 do 12.00. na obou odděleních
  • kavárna Velbloud Café se stala partnerem knihovny a byla navázána pravidelná spolupráce s Azylovým domem
  • knihovna vydala komiksového průvodce po památkách města Dobříše „Bydlel tady Karel“
 • 2012 – v únoru byl vyhlášen 1. semestr Univerzity všech věků a přihlásilo se více než 40 zájemců. Zpočátku přednášky univerzity probíhaly v útulném prostředí kavárny Velbloud Café. Poté, co knihovna dokončila stavební úpravy nových prostor a dovybavila je, 2. semestr se uskutečnil již v knihovně a univerzita byla přejmenována na MALOU DOBŘÍŠSKOU UNIVERZITU.
  • vyhlášení 2 celostátní literárně – výtvarné soutěže, MÁM OČI JAK TRNKA ke 100. výročí narození Jiřího Trnky
  • knihovna rozšířila nabídku služeb pro své čtenáře o možnosti zapůjčení e-čtečky a audioknih
  • v rámci Března – měsíce čtenářů jsme otevřeli nové dětské oddělení pro děti i mládež
 • 2013 – červenci 2013 proběhla revize v knihovně, knihovna byla 14 dní uzavřena – zjištěna ztráta 338 dokumentů
  • v červenci také proběhla rekonstrukce kuchyňky, úprava vody, odpadu a elektroinstalace
  • navázali jsme spolupráci s pražským Jedličkovým ústavem a tak jsme 18. dubna v rámci Dne bez bariér
  • požádání město Dobříš o podání žádosti na dotaci na vybudování výtahu a bezbariérové úpravy knihovny
  • knihovna získala 1. místo v soutěži Kamarádka knihovna v kategorii měst do 20 000 obyvatel
  • jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili 1. celostátní literárně – výtvarnou soutěž Zlatý Zmatlík
 • 2014 – ve spolupráci s městem se podařilo získat dotaci od Úřadu vlády a MK ČR na vybudování výtahu a vchodu
  • tento rok byl rok velkých oslav Městská knihovna Dobříš oslavila 150 let vzniku první veřejné knihovny na Dobříši.
  • městská knihovna vydala k výročí publikaci vzpomínek dobříšského rodáka Aloise Rysa VZPOMÍNKY NA DOBŘÍŠ.
  • také knihovna jako dárek svým čtenářů v tomto roce zavedla nové logo a připravila nové webové stránky
  • v roce 2014 získala naše knihovna 7. místo v soutěži Městská knihovna roku v kategorii měst do 20 000 obyvatel
  • v tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili celostátní literárně–výtvarnou soutěž KOLÁŘ, PAŘÍŽ, DOBŘÍŠ. I přes náročnost zadání se nám sešlo mnoho kvalitních prací od dětí i dospělých. Předsedkyní výtvarné komise byla výtvarnice Galina Miklínová, předsedou literární spisovatel Miloš Kratochvíl.
 • 2015 – uspořádání celostátní dvoudenní konference Proč nám chybí Josef Čapek. Zúčastnilo se 20 knihovnic.
  • v únoru byl slavnostně otevřen nový samostatný bezbariérový vchod do knihovny a zpřístupněno nově zrekonstruované oddělení pro dospělé čtenáře
  • na novém oddělení vzniklo 5 míst s PC, několik odpočinkových zón s křesílky a stolky a 5 pracovních míst pro čtenáře
  • v říjnu uběhlo 60 let od založení oddělení pro děti, k této příležitosti jsme vydali pexeso s logy knihovny
  • v říjnu jsme přešli na nový výpůjční systém Tritius a našim čtenářům tak nabídli nový on-line katalog Carmen
  • od září navštěvují senioři 1x týdně kurz angličtiny nazvaný Angličtina nejen pro seniory
  • v celostátní soutěži Kamarádka knihovna se naše knihovna umístila na 2.místě v kategorii měst do 10.000 obyvatel.
  • Vyhlásili jsme celostátní literárně výtvarnou soutěž NAPSAL A NAKRESLIL JOSEF ČAPEK – letošními porotci byli výtvarnice a malířka Lucie Lomová a spisovatelka Iva Procházková
 • 2016 – v celostátní soutěžní přehlídce OKNA ( O Knihovnických Aktivitách ) zvítězil náš kolega Bc. Tomáš      Pipota.
  • V soutěži Městská knihovna roku jsme se umístili na pátém místě v kategorii měst a obcí do 10.000 obyvatel.
  • Získali jsme dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z fondu Kultury a obnovy památek ve výši 76.000,- Kč na vybavení nového oddělení pro dospělé čtenáře
  • Vyčlenili jsme nefunkční schodiště a zařídili jsme zde ,, Oddělení 15+“ pro čtenáře starší 15 let.
  • Získali jsme dotaci od Ministerstva kultury ČR z programu VISK 3 na na nákup balíčku elektronických knih. Díky grantu Ministerstva kultury ČR K21 jsme mohli uspořádat velkolepý třídenní festival milovníků fantasy a sci-fi literatury BOoK! Con
  • uspořádali jsme konferenci ČAPKOVÉ A JEJICH ŽENY s Památníkem Karla Čapka, přijelo více než 20 knihovnic a knihovníků
  • Rozšířili jsme vzdělávání pro seniory. Přibyly kurzy Trénování paměti a Kruhové tance
  • vyhlásili jsme celostátní literárně výtvarnou soutěž POHÁDKOVÝ SVĚT BEATRIX POTTER ke 150. výročí
  • zvítězili jsme v druhém ročníku celostátní soutěže Knihovna jinak 2016, kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR s cílem propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi
 • 2017 – získali systém HTC Vive s výukovými a zážitkovými programy virtuální reality – a tuto službu nabízíme   zdarma.
  • zrekonstruovali jsme toalety – nyní vám slouží dvě běžné kabiny a jedna uzpůsobená handicapovaným osobám.
  • v únoru jsme na Středisku zdraví otevřeli Knihovní koutek s doplňovanou knihovničkou
  • na jaře jsme z grantu Středočeského kraje pořídili víceúčelovou kameru dron.
  • od října jsme otevřeli Virtuální univerzitu třetího věku, ve které studuje 15 seniorů.
  • V roce 2017 jsme získali dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek ve výši 40.000,-Kč a pořídili víceúčelovou kameru a mobiliář na akce pro veřejnost. Díky kameře tak můžeme lépe a kvalitněji dokumentovat všechny akce knihovny.
  •  I letos jsme díky grantu 12. 000,-Kč od Ministerstva kultury ČR K21 mohli uspořádat velkolepý třídenní festival milovníků fantasy a sci-fi literatury BoOK Con 2017. Téměř dvěstě zájemců o tento žánr mohlo navštívit přednášky spisovatelů, překladatelů a nakladatelů a společně si zahrát deskové, karetní, RPG hry, LARP či PS4.
  • Další grant od Ministerstva kultury ČR K21 jsme obdrželi na projekt Čteme české autory. Díky tomu jsme mohli do dobříšské knihovny pozvat spisovatelku Marku Míkovou na besedy s mladšími dětmi, Jiří Wolker Procházka besedoval se staršími dětmi. Z tohoto grantu jsme také zaplatili velmi známé a oblíbené scénické čtení LISTOVÁNÍ s herci souboru Lukáše Hejlíka.
  • Seminář DOUPĚ VYPRAVĚČE s lektorem MgA. Martinem Hakem proběhl v říjnu, byl určený knihovníkům z celé České republiky a byl financován z další dotace K21 od Ministerstva kultury ČR a SKIP.
  • V roce 2017 jsme se poprvé zúčastnili celostátní akce NOC LITERATURY, kdy známé osobnosti Zdeňka Žádníková a Martin Zajíček četli ukázky z novinek evropské literatury. Čtení se uskutečnilo na dobříšském zámku postupně v Zrcadlovém sále a Loveckém salonku. K dokreslení atmosféry zahrál a zapěl soubor CantaVera.
  •  I v tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili celostátní literárně – výtvarnou soutěž Kainar: Od Zlatovlásky po big beat ke 100. výročí narození tohoto českého básníka, textaře a muzikanta. Do soutěže jsme obdrželi 85 literárních a 188 výtvarných prací od dětí i dospělých, předsedkyní poroty byla výtvarnice a spisovatelka Dagmar Urbánková.
 • 2018 –  naděje na možnost výstavby nové budovy Knihovny se spolkovou činností.
  • V listopadu 2018 město Dobříš získalo díky projektu na stavbu Knihovna se spolkovou činností ocenění v celostátní soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017.
  • Největší vzdělávací hit tohoto roku byl program pro nejmenší KNIHOMRNĚ, který vychází z celostátního projektu Bookstart – S knížkou do života a je to projekt na podporu čtenářství pro rodiče s dětmi od nejútlejšího věku.
  • V celostátní soutěži Městská knihovna roku jsme se umístili na čtvrtém místě v kategorii měst a obcí do 10.000 obyvatel.
  • V dubnu 2018 byla provedena revize knihovního fondu, která musí proběhnout 1x za 5 let podle vyhlášky MKČ. Zrevidováno bylo celkem 40.991 knih, počet nezvěstných svazků byl 257, tj. 0,62% – zanedbatelné množství.
  • I letos jsme díky grantu 15. 000,-Kč od Ministerstva kultury ČR K21 mohli uspořádat velkolepý třídenní festival milovníků fantasy a sci-fi literatury BoOK Con 2018. Tato akce se rozšířila i do jiných knihoven a stala se tak akcí celostátní. Téměř 400 zájemců o tento žánr navštívilo v různých měatech přednášky spisovatelů, překladatelů a nakladatelů a společně si přišli zahrát deskové, karetní, RPG hry, LARP či PS4.
  • Další grant od Ministerstva kultury ČR K21 ve výši 12.000,- Kč jsme obdrželi na projekt Malá dobříšská univerzita. Díky tomu jsme mohli do dobříšské knihovny pozvat např. odborníka na Jana Jakuba Rybu – Mgr. Ivanu Hoyerovou nebo astrofyzika Petra Horálka. MDU je volnočasová aktivita určená hlavně seniorům, každý měsíc probíhají přednášky vedené odborníky na různá témata.
  • Dvoudenní konferenci Nejlepší Peroutka českých dějin jsme pořádali v srpnu ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka a byla určena knihovnické veřejnosti.
  •  V listopadu kolegové Tomáš Pipota a Radek Hasák byli vyzváni zastupovat knihovny na celostátní konferenci Střed zájmu: Publikum kulturního dědictví v divadle Archa.
  • V květnu proběhl seminář Čapkovské dramatizace s lektorem PeaDr. Františkem Zborníkem, který byl určený knihovníkům z celé České republiky a byl financován z další dotace K21 od Ministerstva kultury ČR a SKIP.
  • V roce 2018 jsme se již podruhé zúčastnili celostátní akce NOC LITERATURY, kdy známí herci Jitka Smutná a Lukáš Langmajer četli ukázky z novinek evropské literatury. Čtení se konalo ve sklepních prostorách staré fary a krásnou atmosféru zde zajistily šansony Jitky Smutné i svit svíček.
  •  I v tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili celostátní literárně – výtvarnou soutěž OTTO, NO TOTO! ke 130. výročí vydání Ottova naučného slovníku. Předsedou poroty byl výtvarník a kreslíř komiksů Karel Jerie. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo v květnu, první cenu za výtvarné dílo získala Anna Pomahac, Dover, USA a hlavní cenu za výtvarnou práci obdržela Aneta Brynychová z Lysé nad Labem. Ceny darovala firma DOOSAN BOBCAT EMEA.
 • 2019 – Rok 2019 byl rokem velké rekonstrukce sportovní haly a značně se dotknul i knihovny a jejího provozu. Knihovna byla pro veřejnost uzavřena od 26. června do 9. září,                  tedy více než dva měsíce.
  • V roce 2019 jsme získali první místo v celostátní soutěži o nejlepší dětské oddělení KAMARÁDKA KNIHOVNA. První místo v kategorii měst a obcí do 10.000 obyvatel a i celkové prvenství a titul KAMARÁDKA KNIHOVNA. V soutěži MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2019 jsme se také dostali do finále, ze soutěže jsme museli ale odstoupit kvůli rekonstrukci budovy. Komise vítězné knihovny objížděla právě o letních prázdninách a tak nemohla tu naši navštívit.
  • Město Dobříš získalo za činnost Městské knihovny Dobříš v roce 2019 1. místo v soutěži OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM a to ve své kategorii do 10 000 obyvatel. S oceněním byla spojena dotace ve výši 898 750,-Kč, kterou jsme využili na činnost knihovny – materiál na výtvarné dílny, hudební nástroje, výukové pomůcky a materiály, rozkládací stany na akce, lektorné, dramatický a hudební program apd.
  • Po dlouhých přípravách a jednáních o autorských právech jsme se rozhodli vydat Dobříšské pověsti v komiksu. Jako autora jsme si vybrali renomovaného výtvarníka a komiksového kreslíře Karla Jerieho. Finance jsme se snažili získat ze dvou zdrojů. První byla dotace z MKČR na 150. výročí narození dobříšského historika Ludvíka Kopáčka 210 000,- Kč a druhý zdroj byl veřejná sbírka. Dotaci jsme získali a sbírka stále probíhá. Komiks bude vydán v roce 2020.
  • Stále trvá velký zájem o program pro nejmenší čtenáře KNIHOMRNĚ, který vychází z celostátního projektu BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA. V současné době máme již sedm skupin maminek s dětmi, které přicházejí do knihovny jednou měsíčně na program, který se skládá z říkadel, písniček, rytmických, divadelních, pohybových a společenských prvků.
  • Další grant od Ministerstva kultury ČR K21 ve výši 10.000,- jsme obdrželi na projekt Malá dobříšská univerzita. Díky tomu jsme mohli do dobříšské knihovny pozvat např. odborníky MUDr. Jana Pirka, genetika Jiřího Černého, novináře či historika Martina Gromana.
  • Plánovanou dvoudenní srpnovou konferenci Těžká sláva EGONA HOSTOVSKÉHO jsme museli zrušit a to z několika důvodů – nevyjasněná situace v Památníku Karla Čapka (část konference se měla odehrát zde), rekonstrukce knihovny ( část účastníků akce měla přespat v knihovně) a malý zájem ze strany knihovníků.
  • V roce 2019 jsme se již potřetí zúčastnili celostátní akce NOC LITERATURY, kdy známí herci Miloň Čepelka a Andrea Černá četli ukázky z novinek evropské literatury. Čtení se konalo z části na peróně dobříšského nádraží, dále v čekárně a nakonec se četlo ve vagoně.
  • I v tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili celostátní literárně – výtvarnou soutěž SAMET A MY k 30. výročí Sametové revoluce. Předsedkyní poroty byla výtvarnice a komiksová kreslířka Lucie Lomová. Ceny v hodnotě 15.000,- Kč darovala firma Bobcat –Doosan- Emea.
  • Pro knihovnice dětských oddělení bývalého příbramského okresu jsme uspořádali seminář s Mgr. Janou Novákovou o vývojové psychologii dítěte s praktickou ukázkou našeho Knihomrněte. Tato akce byla finančně podpořena grantem MKČR a Středočeským SKIP.
  • V programu PŘÁTELÉ KNIHOVNY máme již 1105 členů.
  • Novou aktivitou v tomto roce je setkávání paní, dívek a slečen nad ručními pracemi v knihovně tzv. RUČPRČKY. Jednou měsíčně pod vedením lektorky Lenky Kšanové si každý zdarma může vyzkoušet základy háčkování, pletení, nové vzory a techniky. Setkání jsou otevřena všem a mají velice příjemnou atmosféru.
 • 2020
  • Rok 2020 byl rokem velice výjimečným. Česko, Evropu a celý svět zasáhla koronavirová pandemie.      Celkem jsme nuceni uzavřít knihovnu třikrát. Poprvé od 13.3. do 26.4., podruhé od 22.10. do 3.12. a  potřetí od 14.12. do konce roku, tedy více než 10 týdnů. Ale i v ostatních měsících byl provoz knihovny  značně omezen různými nařízeními a opatřeními. Beze změn proběhly jen akce v měsících lednu a únoru, červenci a srpnu.
  • Po důkladné konzultaci s Okresní hygienickou stanicí jsme se rozhodli zřídit dole v knihovně bezkontaktní výdej knih doplněný rozvozem. Zájem byl opravdu velký a vděčnost čtenářů až dojemná. Za loňský rok jsme v době uzavření knihovny čtenářům rozvezli a bezkontaktně předali 1890 knih 352 čtenářům.
  • Velmi vzrostla poptávka po půjčování e-knih, pro naše čtenáře jsme zvýšili možnost e-výpůjček z 4 na 6 měsíčně.
  • Studenti VU3V studovali distančně, vznikla nová diskusní skupina pro seniory na platformě Jitsi Meat nazvaná Setkání v síti.
  • I v tomto těžkém roce se nám podařilo několik úspěšných věcí. Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje a mnoha a mnoha přispívatelů do veřejné sbírky jsme vydali první část dobříšských pověstí v komiksu nazvané Pověsti z Dobříšska. Autorkou scénáře je Martina Jerie Lukášková a komiks nakreslil známý a uznávaný výtvarník a ilustrátor Karel Jerie.
  • Ze čtyř získaných grantů z Ministerstva kultury ČR jsme úspěšně využili pouze jeden a to na nákup 3D tiskárny – Průša XL. Získali jsme tak další zajímavost, kvůli které stojí za to navštívit dobříšskou knihovnu.
  • Dále se nám podařilo v srpnu uskutečnit plánovanou celostátní dvoudenní konferenci TĚŽKÁ SLÁVA EGONA HOSTOVSKÉHO ve spolupráci s památníkem Karla Čapka.
  • Vyhlásili jsme a zrealizovali celostátní literárně výtvarnou soutěž k 200. výročí narození Boženy Němcové BOŽÍ (jako) BOŽENA. Předsedkyní poroty byla spisovatelka, herečka a muzikantka Marka Míková. Ceny v hodnotě 15.000,- Kč darovala firma Bobcat –Doosan- Emea.
  • Pro knihovnice dětských oddělení bývalého příbramského okresu jsme uspořádali seminář ÚNIKOVKA S MÍLOU LINCEM, kde nás kolega z pražské knihovny zasvětil do této akční hry. Tato akce byla finančně podpořena grantem MKČR a Středočeským SKIP.
  • V celostátní soutěži Městská knihovna roku jsme byli nominováni za Středočeský kraj jako nejlepší knihovna, bohužel, na přední tři vítězná místa jsme nedosáhli. Předseda komise ředitel Národní knihovny PhDr.Vít Richter se vyjádřil, že kdyby dobříšská knihovna měla nový dům, určitě by se umístila na prvním místě.
  • V červnu tohoto roku se v knihovně uskutečnila jedna velice slavnostní a ne příliš obvyklá událost a to svatba. Své ano si zde řekli slečna Radka Safínová a pan Martin Pavlík.
  • V programu PŘÁTELÉ KNIHOVNY máme již 1176 členů.
  • Celkový stav knihovního fondu byl k 31.12.2020 38.497 svazků.
  • Veřejnosti a školám jsme nabídli v r. 2020 284 akcí. Celkem tyto akce navštívilo 5410 účastníků. Kromě akcí naživo jsme natočili 27 videí a umístili je na naše webové stránky a sociální sítě. Konkrétně 2x pořad Knihomrně, 19x se četly pohádky, 4x výtvarné dílny online a natočily se 2 B4UTY.