Od počátku k dnešku…

 • 1864 – 26.7.založena jako knihovna Občanské besedy
 • 1905 – stala se knihovnou veřejnou, umístěna ve sborovně dívčí školy
 • 1930 – získává samostatnou místnost v tzv. Bleirovně
 • 1938 – 1945 – během 2. světové války knihovna uzavřena
 • 1944 – obnoveno půjčování knih
 • 1948 – umístěna v přízemí budovy MNV, č. p. 230
  • 5. srpna uskutečněna místními obyvateli sbírka ve prospěch knihovny
 • 1951 – stává se knihovnou profesionální
  • stěhuje se do prostor v přízemí tzv. Kopáčkova domu, č. p. 103 na náměstí
  • plní funkci jako knihovna okresní pro tehdejší okres
 • 1954 – otevřena veřejná čítárna
 • 1955 – vybudováno oddělení pro děti
 • 1961 – po zrušení okresu se stává městskou lidovou knihovnou
  • stěhuje se do poschodí, kde má k dispozici již 5 místností
  • získává od Ministerstva školství a kultury titul Vzorná lidová knihovna
 • 1964 – vybudováno samostatné metodické oddělení pro padesát obecních knihoven dobříšska
 • 1967 – 1968 – přibývají zaměstnanci a rozšiřují se prostory o dvě místnosti v přízemí pro dětské
  oddělení, které je za příspěvek MěNV nově vybaveno
 • 1976 – 9. dubna vysílala Čs. Televize v pořadu Oblastní noviny průřez činností knihovny v Dobříši
 • 1979 – velké mrazy způsobily přerušení provozu, na základě toho bylo rozhodnuto o generální opravě budovy
 • 1980 – 1984 – probíhá rekonstrukce, všechna oddělení přestěhována do náhradních prostor (35.000 svazků)
 • 1984 – zahájen provoz v rekonstruovaných prostorách
  • přibyly podkrovní kanceláře a klubová místnost
 • 1986 – 13.října knihovnu zachvátil požár, způsobený závadou na rozvodní skříni, došlo k poškození
  zařízení a zničení regionální literatury i dalších knih
 • 1987 – v únoru znovu zahájen provoz po požáru
 • 1989 – knihovna spojena s kinem a kulturním střediskem do jednoho celku, vzniklo Jednotné kulturní zařízení
 • 1992 – knihovna se stává opět samostatnou příspěvkovou organizací
 • 1993 – v březnu rozhodnuto o automatizaci knihovny, byly zakoupeny počítače a započato s vkládáním dat
 • 1994 – v září spuštěn automatizovaný výpůjční protokol v odd.pro děti
 • 1995 – v červenci zahájilo svoji činnost informační středisko
 • 1996 – červenec a srpen – knihovna se přestěhovala do sportovní haly z důvodu restituce Kopáčkova Domu
 • 1997 – v lednu dokončena automatizace a spuštěn výpůjční protokol i v oddělení pro dospělé
  • v březnu otevřeno informační středisko v nových prostorách na Mírovém náměstí, č. p. 106
 • 2000 – knihovna začala provozovat v č. p. 106 knihkupectví Zlatý klíč
 • 2001 – v dubnu je zřízena v knihovně veřejná internetová stanice
 • 2002 – podle nového knihovního zákona byla knihovna zaregistrována na Ministerstvu kultury ČR
  • v září poprvé se dětští čtenáři vydali na Literární cestovku s tématem Pověsti Dobříšska
 • 2003 – knihovna vydala výběrovou bibliografii k 750. výročí města Dobříše pod názvem Dobříš – 750 let
 • 2004 – oddělení pro děti se přihlásilo do Klubka dětských knihoven ČR
  • v dubnu se poprvé konala Noc s Andersenem – nocování dětí v knihovně
  • v květnu v informačním středisku vydán propagační a informační letáček o městě Dobříši
  • v červenci knihovna oslavila 140. výročí založení
 • 2005 – v dubnu je zasazen před knihovnou u sportovní haly společně s dětmi strom Pohádkovník v rámci Noci s Andersenem
 • 2006 – v lednu poprvé pasováni prvňáčci na Rytíře krásného slova
  • instalována druhá internetová stanice, tentokrát v odd. pro děti
  • v červnu vydán v informačním středisku Průvodce po městě Dobříši
  • v červenci došlo k celkové výměně rozřaďovačů v oddělení pro dospělé
  • v říjnu navázána spolupráce s Mateřským centrem Dobříšek
 • 2007 – v červnu poprvé v knihovně besedoval starosta města se žáky 9. tříd a gymnázia o problematice státní správy
  • v listopadu proběhly první Dny poezie
  • knihovna se zapojila do celostátní akce Celé Česko čte dětem
  • zakoupen počítač do knihkupectví Zlatý klíč , což umožnilo přijímat objednávky od zákazníků ale i objednávat zboží přes internet
 • 2008 – v červenci zakoupen a instalován diaprojektor a promítací plátno pro zkvalitnění práce při lekcích KVČ
  • v srpnu a v září uspořádány semináře pro knihovnice KDK z Východočeského a Středočeského kraje
  • v říjnu založeno regionální Klubko dětských knihoven
  • knihovna poprvé prezentovala své aktivity a nabídku služeb na akci města Pojďme tvořit na hřiště
 • 2009 – v březnu byl v architektonické soutěži vybrán vítězný návrh na přestavbu stávající budovu kina na novou knihovnu
  • v červenci knihovna oslavuje 145. výročí založení
  • v průběhu července a srpna dochází ke změně automatizovaného knihovního systému LANIUS na modernější CLAVIUS (díky dotaci Ministerstva kultury ČR)
 • 2010 – Informační středisko přechází pod Město Dobříš
  • pozastavena příprava na přestavbu stávajícího kina (nedostatek financí )
  • v knihovně jsou již tři internetové stanice pro obyvatele města
  • díky dotaci Středočeského kraje byl zakoupen nový nábytek do oddělení pro dospělé čtenáře
  • novou ředitelkou knihovny byla jmenována Mgr. Kateřina Pechová
  • knihovna má nové www stránky
 • 2011 – budování nového dětského oddělení z nevyužívaného vestibulu sousedícího s knihovnou
  • knihovna rozšířila své výpůjční služby o sobotní dopoledne od 9.00 do 12.00. na obou odděleních
  • kavárna Velbloud Café se stala partnerem knihovny a byla navázána pravidelná spolupráce s Azylovým domem
  • knihovna vydala komiksového průvodce po památkách města Dobříše „Bydlel tady Karel“
 • 2012 – v únoru byl vyhlášen 1. semestr Univerzity všech věků a přihlásilo se více než 40 zájemců. Zpočátku přednášky univerzity probíhaly v útulném prostředí kavárny Velbloud Café. Poté, co knihovna dokončila stavební úpravy nových prostor a dovybavila je, 2. semestr se uskutečnil již v knihovně a univerzita byla přejmenována na MALOU DOBŘÍŠSKOU UNIVERZITU.
  • vyhlášení 2 celostátní literárně – výtvarné soutěže, MÁM OČI JAK TRNKA ke 100. výročí narození Jiřího Trnky
  • knihovna rozšířila nabídku služeb pro své čtenáře o možnosti zapůjčení e-čtečky a audioknih
  • v rámci Března – měsíce čtenářů jsme otevřeli nové dětské oddělení pro děti i mládež
 • 2013 – červenci 2013 proběhla revize v knihovně, knihovna byla 14 dní uzavřena – zjištěna ztráta 338 dokumentů
  • v červenci také proběhla rekonstrukce kuchyňky, úprava vody, odpadu a elektroinstalace
  • navázali jsme spolupráci s pražským Jedličkovým ústavem a tak jsme 18. dubna v rámci Dne bez bariér
  • požádání město Dobříš o podání žádosti na dotaci na vybudování výtahu a bezbariérové úpravy knihovny
  • knihovna získala 1. místo v soutěži Kamarádka knihovna v kategorii měst do 20 000 obyvatel
  • jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili 1. celostátní literárně – výtvarnou soutěž Zlatý Zmatlík
 • 2014 – ve spolupráci s městem se podařilo získat dotaci od Úřadu vlády a MK ČR na vybudování výtahu a vchodu
  • tento rok byl rok velkých oslav Městská knihovna Dobříš oslavila 150 let vzniku první veřejné knihovny na Dobříši.
  • městská knihovna vydala k výročí publikaci vzpomínek dobříšského rodáka Aloise Rysa VZPOMÍNKY NA DOBŘÍŠ.
  • také knihovna jako dárek svým čtenářů v tomto roce zavedla nové logo a připravila nové webové stránky
  • v roce 2014 získala naše knihovna 7. místo v soutěži Městská knihovna roku v kategorii měst do 20 000 obyvatel
  • v tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili celostátní literárně–výtvarnou soutěž KOLÁŘ, PAŘÍŽ, DOBŘÍŠ. I přes náročnost zadání se nám sešlo mnoho kvalitních prací od dětí i dospělých. Předsedkyní výtvarné komise byla výtvarnice Galina Miklínová, předsedou literární spisovatel Miloš Kratochvíl.
 • 2015 – uspořádání celostátní dvoudenní konference Proč nám chybí Josef Čapek. Zúčastnilo se 20 knihovnic.
  • v únoru byl slavnostně otevřen nový samostatný bezbariérový vchod do knihovny a zpřístupněno nově zrekonstruované oddělení pro dospělé čtenáře
  • na novém oddělení vzniklo 5 míst s PC, několik odpočinkových zón s křesílky a stolky a 5 pracovních míst pro čtenáře
  • v říjnu uběhlo 60 let od založení oddělení pro děti, k této příležitosti jsme vydali pexeso s logy knihovny
  • v říjnu jsme přešli na nový výpůjční systém Tritius a našim čtenářům tak nabídli nový on-line katalog Carmen
  • od září navštěvují senioři 1x týdně kurz angličtiny nazvaný Angličtina nejen pro seniory
  • v celostátní soutěži Kamarádka knihovna se naše knihovna umístila na 2.místě v kategorii měst do 10.000 obyvatel.
  • Vyhlásili jsme celostátní literárně výtvarnou soutěž NAPSAL A NAKRESLIL JOSEF ČAPEK – letošními porotci byli výtvarnice a malířka Lucie Lomová a spisovatelka Iva Procházková
 • 2016 – v celostátní soutěžní přehlídce OKNA ( O Knihovnických Aktivitách ) zvítězil náš kolega Bc. Tomáš Pipota
  • V soutěži Městská knihovna roku jsme se umístili na pátém místě v kategorii měst a obcí do 10.000 obyvatel.
  • Získali jsme dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z fondu Kultury a obnovy památek ve výši 76.000,- Kč na vybavení nového oddělení pro dospělé čtenáře
  • Vyčlenili jsme nefunkční schodiště a zařídili jsme zde ,, Oddělení 15+“ pro čtenáře starší 15 let.
  • Získali jsme dotaci od Ministerstva kultury ČR z programu VISK 3 na na nákup balíčku elektronických knih. Díky grantu Ministerstva kultury ČR K21 jsme mohli uspořádat velkolepý třídenní festival milovníků fantasy a sci-fi literatury BOoK! Con
  • uspořádali jsme konferenci ČAPKOVÉ A JEJICH ŽENY s Památníkem Karla Čapka, přijelo více než 20 knihovnic a knihovníků
  • Rozšířili jsme vzdělávání pro seniory. Přibyly kurzy Trénování paměti a Kruhové tance
  • vyhlásili jsme celostátní literárně výtvarnou soutěž POHÁDKOVÝ SVĚT BEATRIX POTTER ke 150. výročí
  • zvítězili jsme v druhém ročníku celostátní soutěže Knihovna jinak 2016, kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR s cílem propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi
 • 2017 – získali systém HTC Vive s výukovými a zážitkovými programy virtuální reality – a tuto službu nabízíme zdarma.
  • zrekonstruovali jsme toalety – nyní vám slouží dvě běžné kabiny a jedna uzpůsobená handicapovaným osobám.
  • v únoru jsme na Středisku zdraví otevřeli Knihovní koutek s doplňovanou knihovničkou
  • na jaře jsme z grantu Středočeského kraje pořídili víceúčelovou kameru dron.
  • od října jsme otevřeli Virtuální univerzitu třetího věku, ve které studuje 15 seniorů.
  • V roce 2017 jsme získali dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek ve výši 40.000,-Kč a pořídili víceúčelovou kameru a mobiliář na akce pro veřejnost. Díky kameře tak můžeme lépe a kvalitněji dokumentovat všechny akce knihovny.
  •  I letos jsme díky grantu 12. 000,-Kč od Ministerstva kultury ČR K21 mohli uspořádat velkolepý třídenní festival milovníků fantasy a sci-fi literatury BoOK Con 2017. Téměř dvěstě zájemců o tento žánr mohlo navštívit přednášky spisovatelů, překladatelů a nakladatelů a společně si zahrát deskové, karetní, RPG hry, LARP či PS4.
  • Další grant od Ministerstva kultury ČR K21 jsme obdrželi na projekt Čteme české autory. Díky tomu jsme mohli do dobříšské knihovny pozvat spisovatelku Marku Míkovou na besedy s mladšími dětmi, Jiří Wolker Procházka besedoval se staršími dětmi. Z tohoto grantu jsme také zaplatili velmi známé a oblíbené scénické čtení LISTOVÁNÍ s herci souboru Lukáše Hejlíka.
  • Seminář DOUPĚ VYPRAVĚČE s lektorem MgA. Martinem Hakem proběhl v říjnu, byl určený knihovníkům z celé České republiky a byl financován z další dotace K21 od Ministerstva kultury ČR a SKIP.
  • V roce 2017 jsme se poprvé zúčastnili celostátní akce NOC LITERATURY, kdy známé osobnosti Zdeňka Žádníková a Martin Zajíček četli ukázky z novinek evropské literatury. Čtení se uskutečnilo na dobříšském zámku postupně v Zrcadlovém sále a Loveckém salonku. K dokreslení atmosféry zahrál a zapěl soubor CantaVera.
  •  I v tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili celostátní literárně – výtvarnou soutěž Kainar: Od Zlatovlásky po big beat ke 100. výročí narození tohoto českého básníka, textaře a muzikanta. Do soutěže jsme obdrželi 85 literárních a 188 výtvarných prací od dětí i dospělých, předsedkyní poroty byla výtvarnice a spisovatelka Dagmar Urbánková.